ת ח ו מ י   ד ע ת
מוסדות מחקר מובילים בתחומי התעניינותך


סיווג לפי תחום   |   סיווג לפי סטטוס   |   כל המוסדות - חיפוש מהיר   |  


ביטחון לאומי \ מדיניות חוץ
  המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס
  המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
  המכון למחקרי ביטחון לאומי
  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
  המשרד לביטחון פנים
  מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית [HMS]
  מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
  מרכז קונקורד לחקר קליטת הדין הבינלאומי בישראל
  מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
  משרד החוץ - שנתון המסמכים הרשמיים
  צבא הגנה לישראל
  קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
הגנת הסביבה \ תכנון עירוני
  אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה
  במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
  הגר מחקר ופיתוח מדיניות דיור מוגן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
  החברה להגנת הטבע
  המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל
  המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
  המרכז לחקר העיר והאיזור, טכניון חיפה
  המשרד להגנת הסביבה
  הקרן לבריאות וסביבה
  יד הנדיב (קרן רוטשילד)
  מכון דש"א - דמותה של ארץ
  מכון ירושלים לחקר ישראל - המרכז למדיניות סביבתית
  מינהל התכנון, משרד האוצר
  צלול - עמותה לאיכות הסביבה
  קרן קיימת לישראל - המכון לחקר מדיניות קרקעית
  תכנית למשפט וסביבה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
זכויות אדם \ אזרחות \ הגירה
  אעלאם - המרכז הערבי לחרות המדיה, פיתוח ומחקר
  בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
  דיראסאת מרכז ערבי למשפט ומדיניות
  האגודה לזכויות האזרח בישראל
  המוקד לפליטים ולמהגרים
  הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
  יוזמות קרן אברהם
  יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
  מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
  מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
  סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי
משפט \ מנהל ציבורי
  ג'וינט ישראל אלכא, המכון למנהיגות וממשל
  דעת לימודי יהדות ורוח - ספריית המשפט העברי
  הכנסת - הלשכה המשפטית
  הכנסת - מרכז המחקר והמידע
  המכון הישראלי לדמוקרטיה
  המכון לאסטרטגיה ציונית
  המרכז הישראלי להעצמת האזרח
  הרשות השופטת - מחלקת המחקר
  לשכת עורכי הדין - כתבי עת
  מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
  מחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים אוניברסיטה העברית
  מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
  מכון משפטי ארץ
  מכון משפט לעם
  מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני
  מרכז מציל״ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית
  משרד הפנים, האגף למינהל מוניציפאלי
  משרד מבקר המדינה
  נציבות שירות המדינה - מערך בקרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה
  פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
חברה \ כלכלה \ תעסוקה
  איגוד הבנקים
  אנפיטק - טכנולוגיה למגזר השלישי
  אפשר - עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך
  בנק ישראל - חטיבת המחקר
  ג'יונט ישראל אשלים
  ג'וינט ישראל תבת
  ההסתדרות הציונית העולמית
  המוסד לביטוח לאומי
  המכון לאחריות תאגידית, המרכז האקדמי למשפט ועסקים
  המכון לניתוחי מדיניות, האוניברסיטה הפתוחה
  המכון החרדי למחקרי מדיניות
  המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  המרכז הישראלי לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים
  המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל
  יד הנדיב (קרן רוטשילד)
  מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה
  מכון ון ליר בירושלים
  מכון חרוב [להכשרה ולמחקר בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה]
  מכון ירושלים לחקר שווקים
  מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
  מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות
  מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
  מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית בישראל
  מרכז רקמן: המרכז לקידום מעמד האישה
  נובה - אסטרטגיית נתונים לשינוי חברתי
  רשות החדשנות, משרד הכלכלה והתעשיה
  רשות ניירות ערך
  שתיל - הקרן החדשה לישראל
הוראה ומחקר \ תקשורת ומדיה
  איגוד האינטרנט הישראלי
  האגודה הישראלית לתקשורת
  האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
  האקדמיה ללשון העברית
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
  המועצה להשכלה גבוהה
  המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה, בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל
  המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
  המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
  העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה
  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך [ראמ"ה]
  התאחדות הסטודנטים בישראל
  יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
  יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך
  מכון מופ"ת: בית ספר למחקר ולפיתוח תכנית בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות הבין-מכללתית
  מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
  קשב - מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל
  רשות המאגר הביומטרי הלאומי
The Center for Law and Mass Media, Ariel University of Samaria